Algemeen


De Reeuwijkse plassen zijn dertien plassen tussen Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk. Ze zijn van elkaar gescheiden door smalle weggetjes. De plassen hebben allemaal een rechthoekige vorm, waarin de vroegere verkaveling van de veengronden uit de tijd van de ‘Grote Ontginning’ nog valt te herkennen. De totale oppervlakte is circa 735 hectare.

Gebiedsdeal nieuwe impuls voor Reeuwijkse Plassen.

Het gebied van de Reeuwijkse Plassen is voor ongeveer 80% in handen van particuliere eigenaren. Om het gebruik door de watersport in goede banen te leiden is voor ieder vaartuig een vaarontheffing nodig. Sinds 1999 is de Stichting Veen, een samenwerkingsverband van 3 particuliere belangenverenigingen, de Stichting Watersport Reeuwijkse Plassen en de gemeente, belast met de uitgifte van de ontheffingen en de besteding van de gelden die daardoor beschikbaar komen. De laatste jaren is dat geld, zo’n € 60.000,- per jaar, voornamelijk besteed aan het stimuleren van projecten die door particulieren werden uitgevoerd en aan de bijdrage voor de reconstructie van de Kerfwetering.

Door middel van een gebiedsdeal met de provincie zal de komende tijd opnieuw geïnvesteerd worden in projecten in het plassengebied. Daarvoor is naar verwachting een bedrag van tussen de 1 en 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Stuurgroep

Om de projecten goed te begeleiden heeft de Stichting Veen een stuurgroep ingesteld.

De stuurgroep die de gebiedsdeal uitvoert heeft als doel de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied te versterken. Nieuw daarbij is ook de aandacht voor enkele plannen die vooral gericht zijn op de recreatieve gebruiksmogelijkheden.

De provincie Zuid-Holland heeft vanuit het uitvoeringsprogramma Groen geld beschikbaar voor dit soort doeleinden, waarbij echter ook lokale financiering. Veen beschikt over geld omdat, door de uitvoering van het project ”Schoon en Mooi”  door het Hoogheemraadschap van Rijnland, de laatste jaren niet veel geld uit de vaarontheffingenpot was uitgegeven. Bovendien beheert VEEN ook nog een flink bedrag aan zgn. compensatiegelden die uit de vroegere zandwinning van de surfplas dateren”.

Aan het beschikbaar stellen van geld stelde de provincie wel als eis dat er tussen de projecten een samenhang moet zijn en dat er ook sprake moet zijn van een recreatieve meerwaarde.

VEEN zag goede kansen en heeft de handschoen opgepakt, Er is een startnotitie gemaakt die enthousiast werd ontvangen. Vertegenwoordigers van de provincie zijn meegenomen naar de Kerfwetering dat als voorbeeldproject geld. Door de reconstructie van dat gebied is immers ook de recreatieve belevingswaarde enorm toegenomen.”

De projecten zijn gericht op op natuur- en landschapsherstel, maar ook de recreatie komt daarbij aan haar trekken als het gaat om een overstapplaats voor roeiers nabij de brug in de Nieuwerbroeksedijk, een herstelproject van de haven in het recreatiegebied Twaalfmorgen en een overslag- en overstapplaats bij de bestaande parkeerplaats aan deKorssendijk. Daarmee wordt ook uitvoering geven aan een aantal wensen vanuit de watersport.
 

Financiële bijdrage

Door de projecten goed in beeld te brengen en de voorbereiding en uitvoering in handen te leggen van een stuurgroep en projectcoördinator groeide bij de provincie het vertrouwen in de aanpak en stelde zij een bedrag van € 750.000,- beschikbaar. De investeringen moeten op 50-50 basis plaats vinden. Momenteel heeft Veen zelf € 500.000,- gereserveerd voor deze projecten, maar we hopen binnen afzienbare tijd de ontbrekende 2,5 ton beschikbaar te hebben. Daarmee kunnen we opnieuw een flinke impuls geven aan het herstel van het plassengebied en de recreatieve belevingswaarde daarvan. De projecten waarin wordt geïnvesteerd zullen echter ook beheerd moeten worden. Daarvoor worden beheerdoelen vastgesteld inclusief de daarbij behorende beheermethodieken en kosten”.

 

De stuurgroep heeft, voor de uitvoering van de projecten van de Gebiedsdeal, een plan van Aanpak opgesteld.

Download het Plan van aanpak Gebiedsdeal.

 

Als een van de eerste activiteiten is een voorlopig ontwerp gemaakt van de te herstellen eilanden en de aanlegplaats bij de Korssendijk.

Nogmaals dit is een basis ontwerp en heeft als startpunt gediend voor de uiteindelijke ontwerpen.

Download het Ontwerp Eilanden en Korssendijk


>> Download hier: Resultaten uitvoeringsprojecten Gebiedsdeal_oktober 2017.pdf

Coronavirus
Coronavirus
In verband met het coronavirus zijn, n.a.v. de richtlijnen van de Overheid en o.a. het Watersportverbond, alle wedstrijden, zoals in de “Waterkalender” vastgelegd, tot nader order vervallen. Wend je tot de betreffende vereniging
Read More