Organisatie


Organisaties en verantwoordelijkheden rond de Reeuwijkse Plassen

 

St. Groene Hart, IVN,

K.N.N.V. Gouda,

St.VEEN

Vaarontheffing

Stimulerings regeling (oeverherstel)

Wedstrijdkalender


Stichting 
Fondswerving Herstel Natuurwaarden Plassengebied

verwerft gelden voor natuurherstel voor (o.m.) St. VEEN

 

Groenalliantie Midden- Holland

Voorheen recreatieschap

(beheer terreinen bij Staatsbosbeheer)

 

Gemeente Bodegraven- Reeuwijk

Eigenaar land water Overheidstaken

 

Visserijpool RP,

Coöp. Vissers De Schakel UA,

Vereniging Het Keernet

Wildbeheereenheden (WBE) RP (Jagers)

Reeuwijkse Plassen

 

Gravenkoop, Sluipwijk, VWR,
Verenigingen van (o.m.) eigenaren

 

Stichtingen met natuurbezit, BLR, SNR, SNK,

Aqua & Natura

 

Stichting Watersport Reeuwijkse Plassen

Koepel watersport organisaties

 

Staatsbosbeheer

(SBB) eigenaar, PZH/Groenalliantie eigenaar

 

Hoogheem-raadschap van Rijnland

waterkwaliteit en waterkwantiteit

 

De organisaties rond het Reeuwijkse Plassengebied komen bijeen in het Overleg Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP).

Het overleg is een informatief overleg er worden geen besluiten over het plassengebied genomen. Een van de problemen is dat partijen elkaar (te) laat informeren over hun toekomstplannen, namelijk als deze al vastgesteld zijn. Het OTRP is recent weer bijeen geweest. Reeuwijkse Plassen St.VEEN Vaarontheffing Stimulerings regeling (oeverherstel) Wedstrijdkalender Stichting Fondswerving Herstel Natuurwaarden Plassengebied verwerft gelden voor natuurherstel voor (o.m.)

St. VEEN Gemeente Bodegraven- Reeuwijk Eigenaar land water Overheidstaken Gravenkoop, Sluipwijk, VWR, Verenigingen van (o.m.) eigenaren Stichting Watersport Reeuwijkse Plassen Koepel watersport organisaties Hoogheem-raadschap van Rijnland waterkwaliteit en waterkwantiteit Staatsbosbeheer (SBB) eigenaar, PZH/Groenalliantie eigenaar, Stichtingen met natuurbezit, BLR, SNR, SNK, Aqua & Natura Visserijpool RP, Coöp. Vissers De Schakel UA, Vereniging Het Keernet Wildbeheereenheden (WBE) RP (Jagers) Groenalliantie MiddenHolland Voorheen recreatieschap (beheer terreinen bij Staatsbosbeheer) St. Groene Hart, IVN, K.N.N.V. Gouda, De Reeuwijkse Plassen kennen de bijzondere situatie dat 70 -80% van het plassengebied particulier bezit is.

Vanuit deze situatie is een organisatie ontstaan waarin een convenant de basis vormt voor het algehele reilen en zeilen in het plassengebied. Het convenant is afgesloten tussen de eigenaren en de watersportorganisaties. In principe komen de convenantpartn ers twee maal per jaar bij een, om af te stemmen over genoemd reilen en zeilen van het plassengebied, nu en in de toekomst. Het gebied dat daarbij in ogenschouw is, omvat het plassengebied met de tussen en omliggende wegen.

 

 

De partijen in het convenantoverleg zijn met 1 vertegenwoordiger in het overleg aanwezig. Stichting Veen is in het leven geroepen met eerder genoemd convenant.

Het is een uitvoerend orgaan met als taken:

 • Advisering over en uitvoering van regeling van vaarontheffingen;
 • Advisering inzake vaartoezicht en bijdrage in de kosten hiervan;
 • Toedeling van baten van vaarontheffingen en van natuurcompensatieregeling aan projecten tot behoud en herstel van de natuur in het plassengebied na adviesinwinning eigen Advie scommissie;
 • Jaarlijks vaststellen van de ‘wedstrijd’ kalender;
 • Daarnaast worden tal van bij komende zaken besproken.

 

De partijen in St. VEEN vormen het bestuur en zijn ieder met twee vertegenwoordigers aanwezig, met een onafhankelijk door hen benoemd voorzitter.

ORGANISATIES EN TAKEN

Gemeente Reeuwijk – Bodegraven

 • Vaarverordening
 • APV
 • W RO (structuurplan, bestemmingsplan, wijzigingen)
 • Bouwbesluit en welstandsbeleid
 • Omgevingswetgeving, uitvoering door Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
 • Handhaving (Politie, BOA)
 • Onderhoud en beheer openbare ruimte en voorzieningen (Wegen, groen, riolering, verlichting, etc)
 • Vaardigt twee bestuursleden af in VEEN

Hoogheemraadschap van Rijnland

 • Waterlegger
 • Waterkwaliteit
 • Waterkwantiteit
 • www.rijnland.net
 • Relatiemanager Eddie Stouthamer, 071 -306 3773, Ed.Stouthamer@rijnland.net
 • Hoogheemraad 2016 o.a. mevr. Leewis, dhr Kastelijn

Staatsbosbeheer (SBB)

 • Eigendom en beheer diverse eigendommen in Ravensberg, Oukoop, Negenviertel Contactenpersonen:
  De heer Jasper Kuipers , Districtshoofd
  De heer Luuk Oevermans, Beheerder Beheereenheid Hollandse Waarden

Stichting Aqua et Natura

 • ANBI Stichting
 • Eigendom Schuurwerf (Plas Kalverbroek) en landstrook tussen de Zoetendijk en Plas ’s Gravenbroek.
 • Beheer natuur en landschap
 • Voorzitter de heer Jan Rupke, Zoetendijk 6, 2811 HB Reeuwijk, 06 -46591221

Stichting Beheer Landschapselementen Reeuwijk (BLR)

 • ANBI Stichting
 • Eigendom eilanden in plas Elfhoeven en diverse stukjes land elders in en rond het plassengebied.
 • Beheer natuur landschap, geen recreatie.
 • Beheer eigendommen gemeente (vrijwilligers )
 • Contact www.stichtingblr.nl, Mailadres info@stichtingblr.nl

Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen (SNR)

 • ANBI Stichting
 • Eigendom strook tussen Korssendijk en Klein Elfhoeven
 • Eigendom eiland Klein Elfhoeven
 • Beheer natuur en landschap
 • Secretaris de heer Bart Ydo, Ree 16, 2811HE Reeuwijk, 0182 -795572

Stichting Natuurbehoud Kerfwetering

 • ANBI Stichting
 • Eigendommen Kerfwetering, plas ‘s -Gravenkoop
 • Behoud en beheer natuur en landschap
 • Voorzitter Ernst-Willem van der Lee, Korssendijk 32, 2811 HK Reeuwijk , T. 0182 – 331090 vanderlee@galladio.nl

Groenalliantie (voorheen recreatieschap)

 • Doel actief uitvoering geven aan het recreatieve aspect van het Groene Hart beleid, afgestemd op de ontwikkelingen in de Zuidvleugel.
 • Middel bestuurlijke samenwerkingsverbanden in het Zuid -Hollandse deel van het Groene Hart aangaan, die geven positieve impulsen aan ontwikkeling recreatie en natuur Groene Hart.
 • Samenwerking met agrariërs, al dan niet verenigd in agrarische natuurverenigingen. Zij spelen rol in instandhouding cultuurhistorisch landschap Groene Hart en aanbieden van groene en blauwe diensten (bijvoorbeeld kanoroutes)
 • Interactieve communicatie met organisaties, private partijen in het gebied en gebruikers (Waaronder bewonersverenigingen, ondernemers, recreanten, gebruikersplatforms)
 • Informeren belanghebbenden over op handen zijnde ontwikkelingen.
 • Instandhouding en ontwikkeling van duurzame en veilige openbare (deel)gebieden, met name routestructuren, nieuwe recreatietrends, landbouw, natuur en differentiatie tussen de deelgebieden.


OTRP

Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen ( OTRP) onder voorzitterschap van de wethouder voor het plassengebied. Laatste officiële vergadering 2011 of 2012? Dit Platform bestaat uit ongeveer 23 personen uit diverse organisaties, waaronder de eigenaren verenigingen en VEEN. Het nieuwe College wil dit Platform nieuw leven in blazen.

Vaaroverleg

Regulier overleg onder voorzitterschap van burgemeester, mr. C. van der Kamp. Verder deelnemend zijn beleidsmedewerker, mevrouw J. Fennema , BOA’s, de heren C. Koopman en M. Bol , Politie coördinator: A. Vergeer, bestuurslid stichting Veen, de heer C. Buitelaar, voorzitter SW RP, de heer T. van den Pangaard , uitgifte vaarontheffingen , mevrouw M. van Riel.