In de melding 2018 zijn drie wijzigingen aangevinkt, wijziging van de prestaties/activiteiten, vertraging in de uitvoering en wijziging in de begroting. Deze wijzigingen zijn hierna achtereenvolgend toegelicht, steeds voor beide fasen van de gebiedsdeal.

Wijzigingen prestaties/activiteiten

De wijziging van de prestaties betreft de resultaten bij twee activiteiten, te weten de activiteit Herstel eilanden Kerfwetering en de activiteit Daghaven Twaalfmorgen. De wijzigingen zijn hieronder toegelicht.

Herstel eilanden Kerfwetering (Fase I – 3.1.1).

Het succesvolle herstel van de eilanden langs de Kerfwetering krijgt veel aandacht. Uit deze aandacht komt ook de dringende wens voor passanten over de weg een mogelijkheid te creëren om kennis te nemen van dit project.


De markante 2 km lange zichtlijn over de Kerfwetering vanaf het maaiveld en vanuit de lucht.


Een uitkijkpunt zou de mogelijkheid bieden de herstelde zichtas van twee kilometer lengte te zien en daarbij iets van de historie van de Kerfwetering en bijzondere eigendomssituatie in het Reeuwijkse plassengebied, en de daaruit voortvloeiende activiteiten voor natuurbehoud en –herstel met ruimte voor recreatie, te vertellen op een informatiebord.

Vanuit de Stichting Behoud Kerfwetering (SNK) en de partijen binnen Stichting VEEN is daartoe de dringende wens geformuleerd binnen de kaders en uitgangspunten van de Gebiedsdeal bij de Kerfwetering dit uitkijkpunt te realiseren. Voor de kosten hiervan doet SNK een bijdrage aan de lokale middelen voor de gebiedsdeal en zullen aanvullende lokale middelen worden verworven. Met de realisatie wordt eveneens gebruik gemaakt van de gereserveerde subsidie van de zijde van PZH, welke daarvoor niet zal worden overschreden.

Een tweede uitbreiding op de resultaten, van het herstel van de eilanden langs de Kerfwetering, is de verwijdering van veenbonken.


Een gemarkeerde veenbonk en een zichtbare veenbonk.


De veenbonken komen bij lage luchtdruk naar boven. Door de aanwezige veenbonken is de wetering niet veilig bevaarbaar voor het recreatieve vaarverkeer met kano’s en roeiboten. De veenbonken zijn daarentegen prima geschikt als grond voor het herstel van eilanden. Dit zou onder meer kunnen bij het herstel van een legakker bij de daghaven Twaalfmorgen (Zie hierna bij Daghaven Twaalfmorgen).

Voor de extra resultaten bij de activiteit Herstel eilanden Kerfwetering (Fase I – 3.1.1) zijn de kosten geraamd en, samen met de toegezegde bijdrage van SNK, opgenomen in de actuele financiële overzichten in de bijlagen bij deze melding.

Kano- en roeiverbindingen RP en omringende recreatiegebieden (Fase II – 3.3.2).

Na zorgvuldig onderzoek bleek de aanvankelijk gekozen route door vele obstructies en overdraagpunten in de route niet goed bruikbaar en ook financieel tot een verdrievoudiging van de uitvoeringskosten te leiden.

In overleg met partijen is daarop een andere route gezocht en gevonden. Voor deze nieuwe route is mogelijk ook een bijdrage uit een legaat beschikbaar voor extra educatieve voorzieningen bij de route. Op dit moment wordt gewerkt aan nadere afspraken hierover.

De route voor de benodigde voorzieningen voor de route zijn verwerkt in de actuele financiële overzichten in de bijlagen bij deze melding. De extra bijdrage is daar nog niet in opgenomen.

Daghaven Twaalfmorgen.

Bij de activiteit van de Gebiedsdeal fase II, het herstel de daghaven Twaalfmorgen, is door betrokken partijen, Groenalliantie en Stichting VEEN, een inspanningsverplichting aangegaan tot het herstel van een legakker. In de melding in 2017 is deze toevoeging al naar voren gebracht. Inmiddels is er echter ook de wens om aan de inspanningsverplichting vervolg te geven.


De weer goed zichtbare herstelde daghaven en het openingsmoment in oktober 2017.


Door slimme aanbesteding (werk met werk) van de werkzaamheden aan de daghaven is er budget beschikbaar voor het herstel van de legakker. Dit budget is nog niet toereikend. Met gebiedspartijen (Stichting Fondsenwerving Reeuwijkse Plassen en Adessium Foundation) is echter overleg gaande en er is positief gereageerd op de aankondiging van de vraag om financiële ondersteuning van dit herstel (en ook van de extra activiteiten voor de Kerfwetering).

De contacten met de eigenaar van het relict van de legakker zijn eveneens positief.

Derhalve is in de financiële overzichten bij deze melding, het herstel van de legakker ook meegenomen in de kolom ‘actuele raming’.


De vrijwel verdwenen particuliere legakker, waarvan herstel nu wordt meegenomen in de gebiedsdeal.


Wijzigingen planning

De einddatum van de planning van fase I en fase II is gelijk gebleven.

Bij de voortgangsrapportage 2016 een aangepaste planning aangeleverd voor fase I en toegelicht. Deze is door PZH akkoord bevonden volgens het schrijven met kenmerk PZH-2016-55834502660 d.d.15 juli 2016. In vervolg hierop zijn in de melding van 2017 enkele verschuivingen in de planning verwerkt, waarop eveneens positief is beschikt.

Voor het laatste jaar is de planning wederom geactualiseerd. Daarbij zijn de werkzaamheden voor de hiervoor genoemde toegevoegde resultaten verwerkt bij de

activiteiten Herstel eilanden Kerfwetering (Fase II – 3.1.1) en Daghaven Twaalfmorgen (Fase II)

Een andere aanpassing betreft de planning van de werkzaamheden voor de activiteit Kano- en roeiverbindingen Reeuwijkse plassen en omringende recreatiegebieden (Fase I – 3.3.2). Doordat zoals aangegeven de Kanoroute op een andere locatie moest worden voorzien, is er vertraging opgelopen. De planning is hierop aangepast.

Tot slot is in de planning verwerkt het opschuiven van de werkzaamheden voor de activiteiten voor educatie, voorlichting en beheer. Na afstemming met Rijnland, bleek Rijnland terug te komen op haar eerdere toezeggingen tot deelname in het voorbeeldplan voor beheer en beheersamenwerking. Voordat dit naar voren kwam, gaf de afstemming hierover al enige vertraging.

Niettemin zijn nu voorbereidingen gaande om het project op korte termijn met de overige partijen op te pakken.

Wijzigingen in de begroting

Bij de melding in 2016 zijn verschillende afwijkingen en andere wijzigingen in de begroting benoemd en toegelicht. Deze zijn door PZH akkoord bevonden. Ook in 2017 zijn verschillende afwijkingen en wijzigingen in de begroting benoemd en toegelicht in de melding. Ook deze zijn door PZH akkoord bevonden.

In de actuele ramingen (Zie bijlagen) is op dit moment weer sprake van afwijkingen van de oorspronkelijk geraamde kosten van activiteiten groter dan 10%. De meeste zijn eerder in de meldingen al naar voren gebracht en toegelicht.

De nieuwe afwijkingen houden op één na verband met hiervoor al genoemde toegevoegde activiteiten bij de projecten Herstel eilanden Kerfwetering (Fase I – 3.1.1) en Daghaven Twaalfmorgen (Fase II).

Niet genoemd is de afwijking bij de activiteit Verbetering brugbediening (Fase I – 3.2). Deze toename van de kosten is het gevolg van hogere kosten van het onderhoud van de brug. Het onderhoud van de brug is, in overleg met PZH, opgenomen in de overzichten, maar maakt geen deel uit van de te subsidiëren activiteiten. De extra kosten hebben dan ook geen gevolg voor de subsidie.

Als totaal heeft de gebiedsdeal fase I en II in de actuele overzichten een afwijking van 3% naar beneden.

Reeuwijk, 29-3-2018.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *