Wat vooraf ging.

In 2012 heeft het Natuur en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving het gebiedsplan en een packagedeal vastgesteld. Hiermee zijn afspraken gemaakt op het gebied van onder meer terreinbeheer en invoering van een nieuw terreinbeheermodel met aandacht voor groot onderhoud en vervangingsonderhoud. Veel voorzieningen kunnen hiermee vernieuwd en vervangen.

Een uitzondering is nodig voor de daghaven Twaallfmorgen. Deze dient grondig gerenoveerd te worden. De benodigde financiën hiervoor zijn bij het Recreactieschap

niet beschikbaar. In het verleden is niet gespaard voor de vervanging of herstel van de voorziening en in de investeringsreserve van het schap zijn onvoldoende middelen beschikbaar om dit werk te kunnen uitvoeren.

In het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap is daarom besloten tot ontmanteling en omvorming van de haven. Voor 2013 zijn geen onderhoudsgelden

voor de haven opgenomen. Wel is geld gereserveerd voor afsluiting in het kader van omvormingen. In het kader van haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 heeft het gemeentebestuur bij het schapsbestuur aandacht gevraagd voor de recreatieve gevolgen van dit besluit en aangedrongen op het vinden van een gepaste oplossing.

Vanuit gebiedspartijen vertegenwoordigd in OTRP en St. VEEN is bezwaar gemaakt tegen de afsluiting, hetgeen geresulteerd heeft in nader overleg tussen St. VEEN en

Groenservice Zuid-Holland (GZH), de ondersteunende dienst van het Natuur- enRecreatieschap.

 

Het resultaat van het overleg kan als volgt worden samengevat:

Er wordt, in plaats van een extern onderzoek naar de staat van onderhoud van de haven onder verantwoordelijkheid van GZH, een gezamenlijke ‘Quick Scan’ uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de daghaven van de Twaalfmorgen.

De Quick Scan omvat:

·         Een gezamenlijke opname van de situatie;

·         Een (gezamenlijk) advies voor de korte termijn, gericht op direct benodigde maatregelen voor het vaarseizoen;

·         Stappenplan vervolgaanpak.

Het resultaat van de Quick scan (in de vorm van deze korte notitie) wordt ter besluitvorming toegestuurd aan het Bestuur van het Recreatieschap en wordt door de St. Veen ingebracht in het overleg Convenantpartijen, met als doel onderkenning van de bestaande problematiek en de noodzaak tot het nemen van de geadviseerde maatregelen.

De korte termijn maatregelen zijn, vrijwel onmiddellijk, ter hand genomen waardoor de haven nog in seizoen 2013 gebruikt kon worden.

Daarna volgde een periode van overleg met de klankbordgroep hetgeen resulteerde in een aantal ontwerpen.

Deze ontwerpen waren allen gebaseerd op de aanleg van natuurvriendelijk oevers.

Hierdoor zou de capaciteit van de haven weliswaar worden verkleind, maar dat werd als niet bezwaarlijk ervaren. Zo veel gebruik werd er toch niet meer gemaakt van de haven.

Dat gebruik bleek echter in de praktijk toch meer te zijn dan aanvankelijk gedacht.

 

Er wordt regelmatig gebruik van de daghaven door o.a. Scouting, de GR&Z, veel passanten en wandelaars.

Dit heeft geresulteerd in een ontwerp met harde beschoeiing in de haven met de aanleg van natuurvriendelijke oevers aan de kop van de haven.

Ook wordt de omgeving van de haven gebruiksvriendelijker gemaakt door het creëren van meer zichtlijnen naar de plas door het verwijderen van struiken en overige beplanting.

Tevens wordt de aansluiting op een wandelroute gerealiseerd en zal de Groenalliantie een toilet faciliteit installeren.

 

 

 

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *